วีดีโอเด่น

พระดอร์เจ ชุกเด็น ดอทเน็ท ภูมิใจเสนอ
ครั้งแรกของการอธิบายความเป็นมา
ของพระดอร์เจ ชุกเด็น
ซึ่งจากการอุทิศตนของศิลปินนักวาด
และผู้ผลิตวีดีโอนี้
พวกเราสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับลามะองค์สำคัญ
ที่กลายเป็นพระผู้ปกป้องคุ้มครองรักษาธรรม…

พระคาถาของพระดอร์เจ ชุกเด็น

วีดีโอการออกเสียง สำหรับคาถาพระดอร์เจ
ชุกเด็น…

การประทับบนร่างทรงของพระดอร์เจ ชุกเด็น

พระดอร์เจ ชุกเด็นทรงประทับบนร่างทรงของพระในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการของวัดชาร์กาเด็น เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 ( พระที่จะเป็นร่างทรงให้พระดอร์เจ ชุกเด็น ประทับได้ จะต้องผ่านการคัดเลือกจากพระผู้ใหญ่ในวัด…

การประทับบนร่างทรงของพระดูลชิน ผู้เป็นภาคหนึ่งของพระดอร์เจ ชุกเด็น

ในวีดีโอนี้ พระดูลซิน ผู้เป็นภาคหนึ่งของพระดอร์เจ ชุกเด็นทรงประทับบนร่างทรงของพระ เพื่อที่จะได้ตอบคำถามให้แก่พระของวัดชาร์ กาเด็น…