ประโยชน์จากการปฏิบัติ

ประโยชน์จากการสวดมนต์และการฝึกปฏิบัติของพระดอร์เจ ชุกเด็น

พระดอร์เจ ชุกเด็น ทรงเป็นพระธรรมบาลปางพิโรธ ผู้ที่จะปกป้องคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรม จากการสวดมนต์ การถวายของสักการะ และการรักษาศีล…