คาถา-บทสวดมนต์

อานิสงส์ของการสวดมนต์ (BENEFIT) อ า นิ ส ง ส์ ข อ ง ก า ร ส ว ด ม น ต์ • ช่วยเพิ่มสติปัญญา และความจำให้เป็นเลิศ • บำบัดทุกข์โศกโรคภัย รวมทั้งความรุ่มร้อนใจทั้งปวง • ขจัดภัยอันตราย สิ่งชั่วร้ายที่จะพึงมีระหว่างการเดินทาง • ป้องกันมนต์ดำ ภูติผีปีศาจ และสิ่งอวมงคล • ป้องกันภัยต่างๆ เช่นโจรภัย อัคคีภัย อุทกภัย อสรพิษสัตว์ร้ายทั้งปวง • ส่งเสริมให้เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ • ให้แคล้วคลาดปลอดภัย มีแต่ความโชคดี • มีความเจริญงอกงามในชีวิต   คำบูชาพระรัตนตรัย (TAKING REFUGE) • [...]

บทสวดอย่างย่อ (สวดวันละครั้ง)

เพียงระลึกถึงพระดอร์เจ ชุกเด็นแค่ชั่วครุ่ อุปสรรคทั้งจากภายนอก และภายในจิตใจก็ถูกปัดเป่าออกไป…

บทสวดมนต์แบบวัชรยาน <br>โดยองค์ดาไล ลามะที่ 14

ขอความดีงามทั้งหลายจงบังเกิด และอุปสรรคทั้งมวลจงสูญสิ้นไป เพื่อให้คำสั่งสอนของท่านชงคาปา ผู้นำทางจิตวิญญาณ จงแผ่ขยายขจรไกล ด้วยผลบุญของข้าพเจ้าและพวกพ้องทั้งหลาย ขอให้คำสั่งสอนของท่านชงคาปาจงเจิดจรัสยั่งยืนสืบไป…