Short sadhana of Dorje Shugden

0

อานิสงส์ของการสวดมนต์ (BENEFIT)

อ า นิ ส ง ส์ ข อ ง ก า ร ส ว ด ม น ต์
• ช่วยเพิ่มสติปัญญา และความจำให้เป็นเลิศ
• บำบัดทุกข์โศกโรคภัย รวมทั้งความรุ่มร้อนใจทั้งปวง
• ขจัดภัยอันตราย สิ่งชั่วร้ายที่จะพึงมีระหว่างการเดินทาง
• ป้องกันมนต์ดำ ภูติผีปีศาจ และสิ่งอวมงคล
• ป้องกันภัยต่างๆ เช่นโจรภัย อัคคีภัย อุทกภัย อสรพิษสัตว์ร้ายทั้งปวง
• ส่งเสริมให้เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ
• ให้แคล้วคลาดปลอดภัย มีแต่ความโชคดี
• มีความเจริญงอกงามในชีวิต

 

คำบูชาพระรัตนตรัย (TAKING REFUGE)

• อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ. (กราบ)
• สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมังนะมัสสามิ. (กราบ)
• สุปะฏิปปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ. (กราบ)

คำแปล
• พระผู้มีพระภาคเจ้า, เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า, ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน (กราบ)
• พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดีแล้ว , ข้าพเจ้าขอนมัสการ พระธรรม (กราบ)
• พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ (กราบ)
บทสวดนมัสการนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)

คำแปล
ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง โดยชอบ ( ๓ จบ )

 

คำสวดสรรเสริญพระดอร์เจ ชุกเด็น (PRAISE)

โอม อา ฮม ( ๓ ครั้ง)
ฮม
ณ เบื้องหน้าของข้าพเจ้า
คือพระดอร์เจ ชุกเด็น พระผู้พิทักษ์ธรรม
ท่ามกลางกระแสลมที่พัดพาเพลิงไฟสีแดง
มีฐานพระอาทิตย์ บนดอกบัว อันเลิศเลอ
สิงโตยืนอยู่บนฐาน เหยียบย่ำเหล่ามาร
ที่พยายามหยุดยั้ง ผู้ปฏิบัติธรรม
ซึ่งคือหัวใจหลักอันสูงสุด
ของพระผู้ปกป้องคุ้มครองธรรม

แด่พระดอร์เจ ชุกเด็น ผู้ยิ่งใหญ่
ทรงห่อหุ้มพระวรกายอย่างงดงามด้วยจีวร
ทรงสวมหมวกสีทองทรงโดม
ทรงถือดาบเพื่อกำจัดอุปสรรคจากเหล่ามาร
ทรงยิ้มด้วยความยินดี สำหรับผู้ฝึกปฏิบัติธรรม
ทรงดูน่ากลัวดุร้าย สำหรับพวกเหล่ามาร
ล้อมรอบท่าน คือเหล่าเทพ เทวดา ลูกศิษย์และบริวารทั้งหลาย
อันได้แก่ กะเช มาร์โป เป็นต้น

แสงสว่างถูกเปล่งออกมาจากหัวใจของข้าพเจ้า
เพื่ออัญเชิญพระพุทธเจ้า และพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์
จากดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ และทั่วทุกสารทิศ
ให้มาประทับอยู่รวมกันที่นี่ ด้วยเทอญ
ซา ฮม บัม โฮ

 

บทสวดสารภาพผิด (KAWANG)

โอมข้าขอถวาย และน้อมไหว้ด้วยกายใจ
บูชาแด่องค์ไท้ ด้วยเครื่องไตรบรรณาการ
พรั่งพร้อมมาลีหอม ธูปเทียนน้อมจัดใส่พาน
เลือดเนื้อมังสาหาร บูชากรานองค์ซุกเด็น
ช้าง ม้า ลา สุนัข ล้วนพร้อมพรักเครื่องไหว้เซ่น
ธนู ดอก หอก ง้าวเฟ้น มิยากเข็นสรรหามา
ขอองค์พอพระทัย อย่าเคืองใจในบาปข้า
ความผิดแต่ก่อนมา อวิชชาเข้าครอบงำ
บัดนี้สำนึกได้ จะแก้ไขและจดจำ
ขอองค์ทรงชี้นำ ให้ข้าทำแต่ความดี
ปฏิบัติมโนน้อม กายาพร้อมนบวจี
แด่องค์ทรงภูมี ข้าภักดีตลอดกาล
อ้าองค์ผู้ยิ่งใหญ่ มิมีใครจะเปรียบปาน
เลิศล้ำปัญญาญาณ ธรรมทานขจรไกล
ทุกสิ่งในแหล่งหล้า สรรหามาจากแดนไตร
ถวายแด่องค์ทรงชัย โปรดรับไว้ด้วยเมตตา
ขอองค์ทรงเผยแพร่ สอนแก่นแท้ศาสนา
ระบือไกลในโลกา ศิษย์ทั่วหล้าสาธุการ
อีกจงอวยพรให้ ปวงข้าไท้อยู่ยืนนาน
ยามคิดประกอบการ ให้รุ่งเรืองสำเร็จคง
คิดใดสมมั่นหมาย ประสบได้ดังใจจง
ปฎิบัติธรรมยืนยง ตลอดภพบรรจบกาล
ปวงข้าภาวนา พร้อมบูชาธัญญาหาร
หากคิดดำริการ ไม่แผ้วพานมารไพรี
เคราะห์ร้ายจงกลายกลับ โชคลาภนับพูนทวี
อุปสรรคอันเคยมี ขอความดีจงบดบัง
ธ จงสำแดงเดช ทั่วคามเขตทรงสอนสั่ง
ปกป้องคอยระวัง หากพลาดพลั้งทรงอภัย
ดูแลปัดเป่าทุกข์ บันดาลสุขทั้งกายใจ
แม้ตื่นหรือหลับใหล อยู่เย็นใต้บารมี

 

บทสวดถวายเครื่องสักการะ (GOLDEN DRINK OFFERING)

ฮม
แด่ครูบาอาจารย์ ผู้ซึ่งชี้แนะทางแห่งแสงสว่าง
แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย ผู้ซึ่งสำเร็จแล้ว
ข้าขอน้อมถวายเครื่องสักการะนี้
ขอทรงโปรดประทานพร ให้ข้าสมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งหวัง

แด่เหล่าเทพ และเทวดาทั้งหลาย
แด่พระธรรมบาล ผู้ให้สัตยาบรรณว่าจะปกป้องรักษาธรรม
ข้าขอน้อมถวายเครื่องสักการะนี้
ขอทรงโปรดประทานพร ให้ข้าสมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งหวัง

แด่พระมหากาลาหกแขน พระมหากาลาสีขาว และธรรมบาลทั้งสามเหล่า
พระพาเดนลาโม พระมหากาลาสี่เศียร สิบหน้า และพระไวโรจนะ
ข้าขอน้อมถวายเครื่องสักการะนี้
ขอทรงโปรดประทานพร ให้ข้าสมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งหวัง

แด่พระธรรมบาล ผู้ให้สัตยาบรรณว่าจะปกป้องรักษาธรรม
และบริวาร ทุกเหล่าชั้น
ข้าขอน้อมถวายเครื่องสักการะนี้
ขอทรงโปรดประทานพร ให้ข้าสมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งหวัง

แด่พระดอร์เจ ชุกเด็น ผู้ทรงพลังอำนาจ
ปกป้องดูแลผู้ปฏิบัติธรรม
ข้าขอน้อมถวายเครื่องสักการะนี้
ขอทรงโปรดประทานพร ให้ข้าสมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งหวัง ( ๒๑ ครั้ง )
แด่พระดอร์เจ ชุกเด็นทั้งห้า
ผู้ซึ่งประทานความสงบสุข โชคลาภ บริวาร และความสำเร็จ
ข้าขอน้อมถวายเครื่องสักการะนี้
ขอทรงโปรดประทานพร ให้ข้าสมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งหวัง

แด่พระทั้งแปดรูป และแม่ทั้งเก้า
กลุ่มยุวชนสิบคน และบริวารทั้งหมด
ข้าขอน้อมถวายเครื่องสักการะนี้
ขอทรงโปรดประทานพร ให้ข้าสมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งหวัง

แด่พระธรรมบาลเซ็ททรับ
ซึ่งเป็นปางพิโรธของพระอมิตาภะพุทธเจ้า
ข้าขอน้อมถวายเครื่องสักการะนี้
ขอทรงโปรดประทานพร ให้ข้าสมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งหวัง ( ๓ ครั้ง )
แด่กะเช มะโป องครักษ์ที่หนึ่งของพระดอร์เจ ชุกเด็น
ดูแลผู้ผิดศีลทั้งทางกาย วาจา ใจ
ข้าขอน้อมถวายเครื่องสักการะนี้
ขอทรงโปรดประทานพร ให้ข้าสมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งหวัง

แด่นัมกา บาร์ซิน หนึ่งในองค์รักษ์ของพระดอร์เจ ชุกเด็น
ผู้ช่วยแนะนำการทำความดี เพื่อให้มีบุญมากกว่าบาป
ข้าขอน้อมถวายเครื่องสักการะนี้
ขอทรงโปรดประทานพร ให้ข้าสมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งหวัง

แด่พระพุทธเจ้า และพระโพธิสัตว์องค์อื่น ๆ
รวมทั้งที่ทรงแสดงกายในรูปลักษณ์อื่น ๆ ทั้งหลาย
ข้าขอน้อมถวายเครื่องสักการะนี้
ขอทรงโปรดประทานพร ให้ข้าสมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งหวัง
ด้วยผลบุญที่ข้าพเจ้าสะสมมา
ขอพระองค์ทรงโปรดกรุณา
ปกป้องดูแลข้าพเจ้าตลอดเวลา
เสมือนพ่อดูแลลูก

องครักษ์ และเหล่าบริวารทั้งหลายของพระดอร์เจ ชุกเด็น
ผู้ให้คำสัตย์จะปกป้องรักษาธรรม
ขอให้ท่านจงปกป้องดูแล ผู้ปฏิบัติธรรม
เพื่อจะได้นำ ไปสู่ความสำเร็จมรรคผล ด้วยเทอญ

พระคาถา (MANTRA)

โอม เบนซา วิกี้ บิทะนะ โซฮะ
( สวด ๗ ครั้ง, ๒๑ ครั้ง หรือ ๑๐๘ครั้ง )

บทสวดมนต์แบบวัชรยาน โดยองค์ดาไลลามะ ที่ 14

โอมข้าฯ สักการะ ปรมัตถศาสดา
ผู้สอนองค์ ซงคาปา และกอรปด้วยปรีชาญาณ
กรุณาล้ำเป็นเลิศ แลประเสริฐทุกทิศสาร
ถึงแล้วซึ่งนิพพาน ละตัณหาทั่วแดนไตร
ข้าฯขอน้อมถวาย ทั้งร่างกาย วาจา ใจ
สำนึกผิดใดใด ที่ก่อไว้แต่ก่อนมา
ขอพระองค์ได้ทรงโปรด ละบาปโทษเหล่าปวงข้าฯ
ทรงเปี่ยมพระเมตตา ข้าฯขอน้อมประณมกราน
ข้าฯมอบเครื่องสักการ์ นม น้ำชา ธัญญาหาร
เครื่องหอมฤดูกาล ธ บันดาลในโลกา
พร้อมพรั่งด้วยเครื่องยศ อาวุธทศราชา
อีกเหล่าสัตว์สารา น้อมถวายแด่พุทธองค์

ขอพระองค์ผู้ทรงยศ ขยายบทแห่งวิชชา
ที่องค์ ซงกาปา ได้สอนสั่งข้าฯทั้งปวง
บันดาลศัตรูพ่าย อันตรายภัยใหญ่หลวง
จงมอดสิ้นทั้งบรรบวง พบแต่แดนสุขาวดี
ศัตรูหมู่มารร้าย จงวอดวายม้วยชีวี
พ่ายแพ้คุณความดี องค์ภูมีวัชรยาน
ได้โปรดเหล่าภิกษุ ผู้บรรลุศฤงคาร
ละทุกข์สุขสังขาร บริสุทธิ์ผุดวิญญา
ปวงข้าฯสักการะ น้อมองค์พระศาสดา
สถิตย์เหนือเทพยดา ผู้รักษาภพทั้งปวง
โปรดคุ้มศิระข้าฯ ขอจงอย่าพบภัยลวง
พรมน้ำทิพย์ชโลมทรวง ประเสริฐสรวงสำราญเทอญ

 

คำอุทิศส่วนกุศล (DEDICATION)

ด้วยผลบุญที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้ว ณ โอกาสนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้แก่
• อิสรชนทั้งหลาย มีองค์พระมหากษัตริย์ ผู้เป็นพระประมุขของชาติ และองค์สมเด็จพระสังฆราชผู้เป็นประมุขของพระศาสนา และคณะรัฐบาล ผู้บริหารประเทศชาติ เป็นต้น
• ปิยชน คนที่รักทั้งหลาย มีบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ทั้งหลาย เป็นต้น
• สรรพสัตว์ทั้งหลาย ทุกชาติชั้นวรรณะ ทุกศาสนา ทุกภาษา ที่มีอยู่ทั่วทุกมุมของโลก
• ท่านทั้งหลาย ผู้หมั่นเจริญภาวนา ขอให้ท่านได้บรรลุมรรคผลนิพพานในชาตินี้ ทุกท่านเทอญฯ
ขอความดีงามทั้งหลายจงบังเกิด และอุปสรรคทั้งมวลจงสูญสิ้นไป ขอให้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และของพระชงคาปาจงเจิดจรัสยั่งยืนสืบต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>