บุคคลสำคัญ

อาจารย์ผู้สืบเชื้อสายการปฏิบัติธรรม นักปฏิบัติธรรมผู้ยิ่งใหญ่ โยคี นักปราชญ์ ผู้รอบรู้ ผู้ปฏิบัติธรรมชั้นสูง บัณฑิต ท่านเจ้าอาวาส ผู้ครองบัลลังก์ทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระซงคาปา ท่านเหล่านี้ได้อุทิศทั้งชีวิตของท่าน อย่างเช่น การกลับชาติมาเกิดชาติแล้วชาติเล่า เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เพื่อประโยชน์สุขของคนทั่วไป ท่านเหล่านี้นับถือพระดอร์เจ ชุกเด็นเป็นพระธรรมบาลองค์หลัก

เบื้องหลังของการบรรลุธรรมของนักพหูสูตรเหล่านี้เป็นผลมาจากการปฏิบัติสมาธิ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่พระภิกษุสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนอย่างนับไม่ถ้วน ภาพของพระอาจารย์/ลามะที่เรามีนี้เทียบเท่าได้แค่ส่วนยอดของภูเขาน้ำแข็ง แสดงให้เห็นว่ายังมีพระอาจารย์อีกจำนวนมาก ที่ปฏิบัติและนับถือพระดอร์เจ ชุกเด็น เป็นพระธรรมบาลองค์หลักในการช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งเรายังไม่รู้ แต่มียอดของนักพหูสูตรสองถึงสามท่านจากอดีตถึงปัจจุบัน ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นเป็นอย่างมากจนเป็นที่ประจักษ์ในประเทศทิเบตและไปสู่ทั่วโลกในปัจจุบัน

พวกเราชื่นชมในการทุ่มเททำงานเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาของท่านจากชาติแล้วชาติเล่า ขอให้ท่านกลับชาติมาเกิดใหม่ต่อไปจวบจนกระทั่งสรรพสัตว์ทั้งหลายหมดสิ้นแล้วซึ่งความทุกข์

รายชื่อของพระอาจารย์องค์สำคัญที่อยู่ในรายการด้านล่างนี้ ประกอบด้วยรายชื่อของ พระอาจารย์ผู้ที่กำลังปฏิบัติบูชาในขณะนี้ พระอาจารย์ผู้ที่ยังคงปฏิบัติบูชา แต่เนื่องจากความกดดันจากด้านนอก ทำให้จำเป็นต้องแสดงตนว่าได้เลิกการปฏิบัติบูชาแล้ว และพระอาจารย์ผู้ที่เคยปฏิบัติในอดีต รายชื่อยังไม่หมดแต่เพียงแค่นี้ แต่ยังมีนักปฏิบัติที่สำคัญอีกมากมายที่ไม่ได้กล่าวถึง

ซาร์วา มังกาลัม

เก็บถ้อยคำเหล่านี้ และขจัดความคลางแคลงในใจให้หมดไปตลอดกาล

 

พระพะบงกา รินโปเช (ชาติที่ 1 )
พระพะบงการ รินโปเช (ชาติที่ 2 )
พระพะบงกา รินโปเช (ชาติที่ 3 และชาติปัจจุบัน)
พระทรีจัง รินโปเช
พระทรีจัง รินโปเช ชาติปัจจุบัน
พระซ้ง รินโปเช
พระโดโม เกเช รินโปเช
พระลามะ เยเช
พระดาปู บัมโชะ
พระเจทซุน ลังริก นัมเกล รินโปเช องค์ที่101 ของผู้ครองบัลลังก์
พระเกเช รับเท็น รินโปเช
พระเกเช รับเท็น (ชาติปัจจุบัน)
พระเซะเม รินโปเช
พระเซะเม รินโปเช (ชาติปัจจุบัน)
พระปันเชน รินโปเช ชกยี นิมา เกเล็ก นัมเกล องค์ที่ 9
พระปันเชน ลามะ องค์ที่10
พระเซอก็อง รินโปเช ( 2 ชาติที่แล้ว )
พระเซอก็อง รินโปเช (ชาติที่แล้ว)
พระเนชุง รินโปเช โอเก็น ทินเล โชเปล
พระตักทรา รินโปเช (ผู้สำเร็จราชการองค์ที่ผ่านมาของทิเบต)
พระกังเชน โชคทรูล รินโปเช แห่งวัดเซร่า
พระกูรูเดวา รินโปเช แห่งเดรปง โกมัง
H.E. Kyabje Rato Choktrul Rinpoche
พระยารา รินโปเช แห่งวัดเดรปง โลเซลิงค์
พระบอมพระ เก็นเซอ รินโปเช เจซุน ล็อบซัง โงดรอบ แห่งวัดเซร่า
พระโกซอก ทูลคู รินโปเช แห่งวัดเซร่าเม
พระเก็นเซอ ล็อบซัง ทาร์ชิน รินโปเช
พระดากอม รินโปเช แห่งวัดเดรปง โกมัง
พระชาร์พา โชเจ รินโปเช เจ็ทซุน ลอบซัง นิมา เปลซังโพ
พระลาทิ โชคทรูล รินโปเช
พระเก็นเซอ จัมปา เยเช รินโปเช
พระเก็นเซอ เก็ลรง งาวัง เท็คชก รินโปเช แห่งวัดเซร่า เม
พระลามะ ลอเด็น เชอรับ ดักยับ รินโปเช
พระเกเล็ก รินโปเช แห่งวัดเดรปง โลเซลิง
ชาวมองโกเลีย ฮูทุกทู กากา เจทซุน ดัมพา
พระเกเช เกลซัง กัสโซ
พระเซเซ็บ รินโปเช
พระเคจอก รินโปเช แห่งวัดเซร่า เม
พระเกเช เยเช วังชุก แห่งวัดเซร่า เม
พระยงเกล รินโปเช แห่งวัดเซร่า เม
พระเกเช เคนรับ กาจัม แห่งวัดกาเด็น จังเซ
พระเกเช ทูทริม เทนซิน รินโปเช แห่งวัดกาเด็น จังเซ
พระรองทา เกบกอน รินโปเช
พระเดนมา กอนซ่า รินโปเช
พระเกเช ทูทิม เกลเซน
พระดักรี รินโปเช
พระเก็นเซอ รินโปเช ล็อบซัง เซเปล แห่งวัดกาเดน จังเซ
พระเกเช เทนดาร์ รินโปเช แห่งวัดกาเด็น ชาร์เซ
พระเกเช เทนดาร์ รินโปเช แห่งกาเดน ชาร์เซ (องค์ปัจจุบัน)
พระเจทซุน ลอบซัง โชเจ จังชุน (อาจิง) รินโปเช
พระพะพาลา เทนซิน จิกเม เกเลก รังเจ รินโปเช
พระชัมโด จัมปาลิง เจซุน จัมปา โชเจ เปลซังโป รินโปเช
พระชัมโด จัมปาลิง เคนโป ซงเลา จัมปา เคดรุป รินโปเช
พระชัมโด จัมปาลิง เจทซุน จัมยัง เคจก จัมปา กัสโซ รินโปเช
พระริโวเช ชักซัมกา ทุบเทน ดาร์กเย ลิง เทนโชค รินเชน จงไน รินโปเช
พระดรัคยับ ทอคเดน รินโปเช แห่งวัดเดรปุง โลเซลิง
พระซาวา พูลทก รินโปเชแห่งวัดเดรปุง โลเซลิง
พระเซอกอง ทริทุล รินโปเชแห่งวัดกาเด็น จังเซ
พระเก็นเซอ กอนโชค เซอริ่ง รินโปเช แห่งวัดกาเด็น ชาร์เซ
พระเก็นเซอ ทัมดิง กะโซ รินโปเช แห่งวัดกาเด็น ชาร์เซ
พระริบูร รินโปเช
พระเกนเซอ เจทซุน ลอบซัง เดนปา แห่งวัดกาเด็น ชาร์เซ
พระเกนเซอ การี รินโปเช แห่งวัดกาเด็น ชาร์เซ
พระทุบเทน รินโปเช แห่งวัดกาเด็น จังเซ
พระซาวา ทูลกู รินโปเช
พระชัมโด จัมปาลิง เชียรา รินโปเช องค์ที่ 3
พระจักซัมกา ทุบเทน ดรักเยลิง เกนโป ชังปา ยงเทน
พระชังกา รินโปเช
พระรินเชน กอนโป รินโปเช (ชาติที่แล้ว)
พระรินเชน กอนโป รินโปเช (ชาติปัจจุบัน)
พระเกเช ลอบซัง เคดรุบ แห่งวัดชัมโด จินกะ
พระดักนัก รินโปเช แห่งวัดเซร่า เจ
พระพารา รินโปเช
พระเกเช วังชุค
พระบูทอน รินโปเช เจทซุน ลอบซัง เก็นรับ เดนปา
พระกนซา รินโปเช โลซัง ทนดรุบ รับเย (ชาติที่แล้ว)
พระกนซา รินโปเช (ชาติปัจจุบัน)
พระเกนเซอ งาวัง ดรักปา แห่งวัดเซร่า เม
พระทรี-ยงซิน รินโปเช แห่งวัดเซร่า เม
พระกังยูร รินโปเช แห่งเซร่า เม
พระเกเช ทุบเท็น รินโปเช
พระลอบซัง เปนเด เจ้าอาวาสแห่งวัดชาร์ กาเดน
พระดูลซิน ดรักปา เก็ลเซน
พระเดรปุง โกมัง คุนเดลิง รินโปเช
พระปันเชน ลามะองค์ที่ 10 และพระอาจารย์ดูกอร์ รินโปเช(ซ้าย)
พระโดโม เกเช รินโปเช (ชาติปัจจุบัน)
พระดรมทูก รินโปเช (จัมเซง รินโปเช)
พระลามะ ทุบเทน ฟูรบู
พระโชคเกน รินโปเช
พระเกเช ลอบซัง เทนซิน
พระเคเชน ลอบซัง โซปา รินโปเช เจ้าอาวาสแห่งวัดทาชิ ลนโป
พระจัมปา รินโปเช วัดเดรปง ลอซ่าลิง