วีดีโอ

พระดอร์เจ ชุกเด็น ดอทเน็ท ภูมิใจเสนอ
ครั้งแรกของการอธิบายความเป็นมา
ของพระดอร์เจ ชุกเด็น
ซึ่งจากการอุทิศตนของศิลปินนักวาด
และผู้ผลิตวีดีโอนี้
พวกเราสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับลามะองค์สำคัญ
ที่กลายเป็นพระผู้ปกป้องคุ้มครองรักษาธรรม…

0