FAQs

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม : พระดอร์เจ ชุกเด็นคือใคร ? ตอบ : พระดอร์เจ ชุกเด็นคือพระผู้ปกป้องคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรม ท่านเป็นปางพิโรธของพระมัญชุศรีโพธิสัตว์…